مرحله یک سوگ: شوک، انکار، ناباوریفرد باور نمی کند که عزیزش از دست رفته، دچار شوک سنگین می شود، از واقعیت ها فرار می کند، هر آن چه دلالت بر مرگ عزیز داشته باشد، او را پریشان و آشفته می کند، منتظر است که برگردد… مرحله دوسوگ: خشمواقعیت های زندگی، نبودِ عزیزی را نشان می…