روانشناس دکتر آرمان علیپور دکتری روانشناسی بالینی سوابق تحصیلی: شماره پروانه نظام روانشناسی : 4365 کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد سراب کارشناس ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت دکترا روانشناسی بالینی وزارت بهداشت حیطه فعالیت: ازدواج و خانواده زوج درمانگر روان‌سازی اعتیاد طلاق   دوره ها و فعالیت ها: رئیس بخش دوم روانشناسی بیمارستان فوق…