روانشناس دکتر مریم میرزایی حیطه فعالیت: خانواده و زوج درمانی فرزند پروری مشاوره پیش از ازدواج طلاق خیانت اعتیاد دوره ها و فعالیت ها: مترجم و مدرس و برگزار کننده سمینارهای تخصصی روانشناسی و زیست شاد طرحواره درمانی ؛ مرکز خدمان روان شناسی روان نما certificate of training schema therapy oxfordCert universal academy روان درمانی…

روانشناس دکتر آرمان علیپور دکتری روانشناسی بالینی سوابق تحصیلی: شماره پروانه نظام روانشناسی : 4365 کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد سراب کارشناس ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت دکترا روانشناسی بالینی وزارت بهداشت حیطه فعالیت: ازدواج و خانواده زوج درمانگر روان‌سازی اعتیاد طلاق   دوره ها و فعالیت ها: رئیس بخش دوم روانشناسی بیمارستان فوق…