تاثیرات مخرب بدگویی و مشاجره در مقابل فرزند در برخی مواقع، شما جلوی فرزندان خود با همسرتان بحث خواهید کرد و به بدگویی در مورد آن ها می پردازید. این که چگونه این کار را انجام می دهید و بعد از آن چه کاری انجام خواهید داد تفاوت ایجاد می کند. کلینیک روژمان همراه با متخصصان و…